Nye vedtægter for Foreningen Nordsvensk Hest

Et forslag til nye vedtægter for Rigs-FNH blev vedtaget første gang af repræsentantskabet ved ordinært møde i Huskvarna den 14. juni 2003. Ifølge gældende vedtægter kan vedtægtsændringer ske ved beslutning af repræsentantskabet ved to på hinanden følgende møder. Forslaget blev vedtaget anden gang på repræsentantskabsmødet ved Framnäs Folkhögskola, Öjabyn, Piteå den 19.juni 2004 og har derved vundet vedtægtsmæssig kraft. De nye vedtægter er gældende fra og med den 1.januar 2005.

Vedtægter for Foreningen Nordsvensk Hest

§ 1
Foreningen Nordsvensk Hest er en sammenslutning, hvis formål er under iagttagelse af god etik at virke for at udvikle og forbedre den nordsvenske hesterace med bibeholdelse af de for denne typiske egenskaber, såsom eksteriør, energi, bevægelighed, holdbarhed mv.

§ 2
De nævnte formål vil foreningen fremme blandt andet ved at: a) sørge for stambogsføring af kvalificerede hingste og hopper, der hører til den Nordsvenske race. b) organisere udstillinger samt arbejde for en passende placering af hingstematerialet. c) give råd og oplysning ved anskaffelse og salg af avlsdyr. d) arbejde for udbredelse af racen samt afsætning gennem eksport af nordsvenske heste. e) fremme avlen og den alsidige anvendelse af nordsvenske brugsheste gennem oplysningsarbejde og uddannelse.

§ 3
Som medlem kan indtræde enkeltpersoner, der er interesserede i foreningens formål og arbejde, samt sammenslutninger såsom foreninger og selskaber. Medlemskab opnås efter tilmelding til eller kaldelse fra foreningen bestyrelse. Repræsentantskabet eller bestyrelsen kan foreslå personer, der i særlig grad har virket for foreningens formål, som æresmedlemmer.

§ 4
Et medlem betaler en årlig afgift besluttet ved repræsentantskabsmødet.

§ 5
Efter samråd med Statens Jordbruksverk, Svenska Hästavelsförbundet og det aktuelle avlsvurderingsnævnbør der på passende tid og sted afholdes fælles fremvisning og bedømmelse af hingste og hopper af Nordsvensk Brugshesterace.

Udstillinger kan også arrangeres, når det anses passende.

§ 6
Stambogsføring sker ifølge Plan- og retningslinier der er godkendte af Foreningen Nordsvensk Hest og Statens Jordbruksverk.

§ 7
Foreningens anliggender behandles af repræsentantskabet, distriktsbestyrelser og foreningsbestyrelse, hvilke udses som følger: Landet inddeles i distrikter, der med undtagelse af Skåne län følger de geografiske grænser fra før 1997.I distrikter med 15-50 medlemmer har generalforsamlingen ret til at udse én delegeret til repræsentantskabet, i distrikter med 51-515 medlemmer 2 delegerede til repræsentantskabet, og distrikter med flere end 150 medlemmer kan udse 3 delegerede til repræsentantskabet. Repræsentantskabets vælges for 4 år. Desuden udses en suppleant for hver delegeret også for 4 år.

I et distrikt ledes arbejdet af en distriktsbestyrelse, der består af medlemmerne af repræsentantskabet plus særligt valgte bestyrelsesmedlemmer, sådan at bestyrelsen kommer til at bestå af ikke færre end 3 medlemmer. Der udses også suppleanter for medlemmerne i distriktsbestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 4 år. Bestyrelsen for distriktet konstituerer sig med formand og øvrige funktioner.

Foreningsbestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 4 år af repræsentantskabetved det ordinære årsmøde. For hvert medlem vælges 1., 2. og 3. suppleant, der i nævnte rækkefølge på skift erstatter det ordinære medlem ved forfald. Bestyrelsen kan indkalde et ikke stemmeberettiget medlem for særlige formål. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis som minimum 4 medlemmer – heraf 3 ordinære – er tilstede. Vedtagelse kræver, at som minimum 3 medlemmer støtter vedtagelsen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsen udser udefra eller fra egne rækker sekretær og kasserer. Disse poster kan varetages af samme person.

§ 8
FNH’s distrikters formål er at samle avlerne af den Nordsvenske Brugshest og øvrige interesserede til fælles arbejde til racens fremme. Generalforsamling i distriktet skal afholdes én gang om året. Medlemmerne indkaldes til mødet, senest 14 dage før mødet afholdes, på en måde som bestyrelsen finder formålstjenlig med hensyn til omkostningerne.

Ved den ordinæregeneralforsamling skal følgende punkter behandles:
– Valg af referent for mødet
– Valg af ordstyrer
– Valg af 2 personer, der godkender referatet.
– Eventuelt valg af repræsentanter til repræsentantskabet samt suppleanter for disse
– Emner, der berører foreningen og den nordsvenske hesteavl inden for distriktets virkeområde.

Ved distriktets generalforsamling har hvert medlem én stemme. Afstemning ved fuldmagt er ikke tilladt, med mindre fuldmagten gælder en juridisk person. Ingen må stemme for mere end én fuldmagt. Beslutninger ved distriktets generalforsamling tages ved flertalsafgørelse. Valg skal foretages ved åben afstemning, medmindre et stemmeberettiget medlem ønsker hemmelig afstemning med valgsedler. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. I andre spørgsmål er formandens mening afgørende.

Godkendt afskrift af mødereferatet skal hurtigst muligt indsendes til rigsforeningens bestyrelse. Et bestyrelsesmedlem frarigsforeningens bestyrelse har ret til at deltage i distrikternes generalforsamlingog deltage i diskussionen, men ikke i beslutningerne.

§ 9
Repræsentantskabsmøde skal afholdes som minimum én gang om året. På det ordinære møde skal følgende punkter behandles:
1. Oprettelse af deltagerliste, hvor det fremgår, hvem der har stemmeret.
2. Anmeldelse af bestyrelsens valg af sekretær for mødet
3. Valg af ordstyrer
4. Valg af 2 personer, der godkender referatet.
5. Godkendelse af indkaldelse til mødet
6. Bestyrelsens beretning
7. Revisorernes beretning
8. Spørgsmål om ansvarsfrihed for foreningsbestyrelsen og kassereren
9. Fastsættelse af udgifts- og indtægtsniveau
10. Fastsættelse afhonorarer, diæter og rejserefusion til foreningsbestyrelsen, revisorer og repræsentanter til repræsentantskabet.
11. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
12. Valg af revisorer ogrevisorsuppleanter
13. Øvrige valg, som repræsentantskabet ønsker at foretage.
14. Valg af 5 medlemmer til valgberedning, heriblandt et sammenkaldende medlem
15. Forslag fra foreningsbestyrelsen
16. Forslag fremført ifølge vedtægterne. Hvert distrikt har ret til at indkomme med forslag til emner, der skal behandles på mødet. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 uger før mødet. 

Tidspunktet for repræsentantskabsmødet besluttes af foreningsbestyrelsen, som også står for indkaldelse til mødet. Indkaldelse til mødet skal være repræsentantskabet i hænde senest 14 dage før mødet.

Foreningsbestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for behandling af et emne, sombestyrelsen finder så vigtigt,at det bør behandles og afgøres af repræsentantskabet.

Hvis som minimum 15 medlemmer af repræsentantskabet forlanger et emne behandlet og afgjort på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, skal bestyrelsen efterkomme et sådant forlangende. Foreningens bestyrelse skal sørge for indkaldelse til et sådant møde senest 14 dage før mødets afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om formålet med mødet, og der skal orienteres om emnet.

Hvert medlem af repræsentantskabet samt foreningsbetyrelsens medlemmer, der ikke er medlemmer af repræsentantskabet, har stemmeret ved ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Medlemmer af foreningsbestyrelsen har ikke stemmeret, når det gælder beslutning vedrørende ansvarsfrihed for bestyrelsen. Et fraværende medlem af repræsentantskabet har ret til at udøve sin stemmeret gennem sin suppleant.

§ 10
Foreningsbestyrelsens opgave er foruden det, der er nævnt ovenfor, at varetage alle foreningens anliggender, så længe de ikke ifølge § 9 tilkommer repræsentantskabet ; at hvert år fremsætte forslag til udgifts- og indtægtstniveau, at tage ansvar for foreningens økonomi og varetage denne på bedste vis, at gennem sit arbejde opretholde kontakten til Statens Jordbruksverk, Svenska Hästavelsförbundet og avlsvurderingsorganisationen, at regelmæssigt og på passende vis holde distrikterne informerede om bestyrelsens beslutninger og virke samt at i øvrigt på bedste vis virke fremmende for foreningens formål. Foreningen tegnes af dem eller den, som bestyrelsen har udset.

§ 11
Foreningens regnskab følger kalenderåret og skal være tilgængeligt for revisionsenest den 15. marts efterfølgende år. Revisorernes beretning skal afleveres før marts måneds udgang og sammen med foreningsbestyrelsens beretning være repræsentantskabet i hænde i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabsmødet.

§ 12
Et medlem, der i løbet af året ikke betaler medlemsafgift, anses for at være udtrådt af foreningen. Repræsentantskabet har ret til at udelukke et medlem, hvis virke er i strid med foreningens regler og formål.

§ 13
Ændringer af disse vedtægter eller foreningens opløsning kan ske gennem repræsentantskabets beslutning på to efter hinanden følgende møder, af hvilket det ene er ordinært, med mindst én måneds mellemrum. Kravet er, at der ved det første repræsentantskabsmøde er som minimum to tredjedeles flertal for beslutningen.

§ 14
Bestyrelsen har sit hovedsæde og sit retslige hjemsted i Stockholm.

§ 15
I tilfælde af foreningens opløsning skal de midler, der er tilbage, efter at foreningens gæld er betalt, bruges til at fremme de formål, foreningen har arbejdet for. 


Generalforsamling: 
Valg af referent for mødet
Valg af ordstyrer
Valg af 2 personer, der godkender referatet.
Eventuelt valg af repræsentanter til repræsentantskabet samt suppleanter for disse
Emner, der berører foreningen og den nordsvenske hesteavl inden for distriktets virkeområde.
1. Oprettelse af deltagerliste, hvor det fremgår, hvem der har stemmeret.
2. Anmeldelse af bestyrelsens valg af sekretær for mødet
3. Valg af ordstyrer
4. Valg af 2 personer, der godkender referatet.
5. Godkendelse af indkaldelse til mødet
6. Bestyrelsens beretning
7. Revisorernes beretning
8. Spørgsmål om ansvarsfrihed for foreningsbestyrelsen og kassereren
9. Fastsættelse af udgifts- og indtægtsniveau
10. Fastsættelse afhonorarer, diæter og rejserefusion til foreningsbestyrelsen, revisorer og repræsentanter til repræsentantskabet.
11. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
12. Valg af revisorer ogrevisorsuppleanter
13. Øvrige valg, som repræsentantskabet ønsker at foretage.
14. Valg af 5 medlemmer til valgberedning, heriblandt et sammenkaldende medlem
15. Forslag fra foreningsbestyrelsen
16. Forslag fremført ifølge vedtægterne. Hvert distrikt har ret til at indkomme med forslag til emner, der skal behandles på mødet. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 uger før mødet.